Polityka prywatności

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

 1. adres poczty elektronicznej: psp1@kedzierzynkozle.pl
 2. pisemnie na adres siedziby Administratora

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW   

 

Zgodnie z art. 13 RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, że: 

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Kościelnej 19, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, telefon kontaktowy: 774834185, adres poczty elektronicznej: psp1@kedzierzynkozle.pl 
 2.  Dane osobowe Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka przetwarzane będą na podstawie: 
 3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO- gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym związku z organizacją  zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych realizowanych w formie  

 „innego sposobu kształcenia” określonego  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, art.30 b i 30 c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2019r.,  poz. 1148 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z udzieloną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych w postaci wizerunku Pani/Pana dziecka. Dobrowolne uruchomienie kamery w wykorzystywanym przez szkołę programie/platformie do prowadzenia zajęć online jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. 
 2. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka będą podmioty, z którymi współpracuje Administrator tj.: firma świadcząca usługi informatyczne (Lemabo), firma świadcząca usługi hostingu  skrzynek poczty elektronicznej szkoły do prowadzenia nauczenia pracy zdalnej, firmy dostarczające programy/ platformę do nauki zdalnej(Microsoft), firma świadcząca usługi hostingu strony internetowej, firma świadcząca usługi dziennika elektronicznego (Vulcan) a także  inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa.  
 3. Dane osobowe Pani/Pana/Pani dziecka/ Pana dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane a następnie przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
 4. Administrator danych osobowych oświadcza i zapewnia, że stosowane przez Niego środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnić bezpieczeństwo procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO. 
 5. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa: 
 6. prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO), 
 7. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO), 
 8. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 18 RODO), 
 9. prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie jest oparte o wyrażenie zgody (art. 7 ust. 3 RODO). 
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką  przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe.  Przetwarzanie danych w postaci wizerunku Pani/ Pana dziecka jest nieobowiązkowe. Możecie Państwo odwołać taką  zgodę w każdym momencie wyłączając kamerę wykorzystywaną w ramach programu stosowanego przez szkołę do pracy zdalnej. 
 12. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w związku z wykorzystaniem do prowadzenia zajęć online platformy Teams. Firma Microsoft Corporation przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA z Departamentem Handlu USA w odniesieniu do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej. Przystępując do Porozumienia  powyższa firma zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.  
 13. Dane  osobowe Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka  nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu. 

Mając na uwadze, że 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znane szerzej pod nazwą GDPR (RODO) administrator serwisu internetowego, którym jest
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu nazywana dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 (Rozdział III)tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że w obrębie serwisu stosuje następującą politykę prywatności :

 

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, jeżeli takowe występują w treści podstrony oraz za pomocą formularza logowania w celu uzyskania dostępu do zaplecza administracyjnego strony.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla prawidłowego udostępniania informacji.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Usługi informatyczne Witold Joniak, ul. Sienkiewicza 3 47-253 Landzmierz NIP:749-121-63-73 REGON 530600669 – w celu obsługi systemu zarządzania treścią strony. Firma ta podpowierza przetwarzanie firmie Kylos Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź, Oznaczenie sądu rejonowego:Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 947-196-00-52 Regon: 100635787 KRS: 0000496957 – w celu przechowywania danych na serwerach

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Do korzystania z serwisu wymagane jest zaakceptowanie tej polityki prywatności. Jeżeli jej nie akceptujesz opuść tę stronę. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pisząc na adres psp1@kedzierzynkozle.pl

Copyright © 2024 Psp 1. All rights reserved.