Patron

 

„Chcemy być złączeni z braćmi naszymi, tej samej mowy, tej samej krwi i tego samego ducha.

Chcemy wydostać się z niewoli, chcemy być panami we własnym domu. Chcemy należeć do wolnej, niepodległej, zjednoczonej polskiej ojczyzny.”

z odezwy Powstania Śląskiego


Szczególne miejsce w dziejach walk wyzwoleńczych narodu polskiego zajmują Powstania Śląskie. Powstańcy śląscy są wielkimi bohaterami naszej lokalnej społeczności. Jako symbol walki ludu śląskiego, jako przykład wielkiego patriotyzmu, poświęcenia i oddania stanowią autorytet dla wielu pokoleń – także młodych Polaków. Jesteśmy dumni z tej karty dziejów naszej ojczyzny. W maju 2 maja 1970 roku – w 51 rocznicę I Powstania Śląskiego – Szkole Podstawowej nr 1 nadano imię Powstańców Śląskich.

 Wielki to zaszczyt i trudny obowiązek przekazywania dzieciom pamięci o bohaterskim wysiłku ludności Śląska, która poprzez walkę zbrojną manifestowała swą chęć połączenia się  z Polską. Będąc spadkobiercami dorobku wielu pokoleń Ślązaków, powinniśmy pamiętać o godnych naśladowania cechach naszych przodków. Przekazywać ich etos pracy, oszczędność, gospodarność, sprawiedliwość, a nade wszystko umiłowanie ojczyzny.

Przypomnijmy najważniejsze fakty z przebiegu kolejnych wystąpień na Górnym Śląsku. Powstania śląskie wybuchały kolejno w latach 1919, 1920, 1921. Były to zbrojne wystąpienia ludności polskiej na Górnym Śląsku przeciw władzom niemieckim w celu przyłączenia go do Polski.

Pierwsze powstanie śląskie wybuchło spontanicznie, bez przygotowań i po kilku dniach krwawych walk zostało stłumione. Po pacyfikacji powstania Niemcy przystąpili do akcji represyjnych.

Drugie powstanie śląskie miało szerszy zasięg. Bezpośrednim celem powstania było zademonstrowanie siły narodu polskiego oraz obrona przed atakami niemieckiego terroru.
Trzecie powstanie śląskie o największym zasięgu było związane z niepomyślnym wynikiem plebiscytu i zamiarem przyznania Niemcom całego okręgu przemysłowego. Wojciech Korfanty wydał Manifest do Ludu Górnego Śląska i obwołał się dyktatorem powstania. Przez ponad miesiąc powstańcy prowadzili walkę o swój dom i swoją przyszłość. W ciężkich i krwawych walkach poległo prawie 1,5 tys. powstańców. W wyniku zaciętych walk, szczególnie w rejonie Góry Świętej Anny niemieckie natarcie zostało powstrzymane. Podpisano porozumienie o wyznaczeniu linii demarkacyjnej, zaprzestaniu walk i wycofaniu sił niemieckich i powstańczych z terenu plebiscytowego. Polska otrzymała ok. 30% obszaru plebiscytowego z Katowicami włącznie.  Przywódcy powstań śląskich to między innymi: Wojciech Korfanty, Maciej Miełżyński, Alfons Zgrzebniok.

Powstańcy w swej wizji Polski, do której szli poprzez walkę, pragnęli, aby była ona państwem sprawiedliwym i wolnym. Wartości ideowe Powstań Śląskich stały się własnością całego narodu polskiego.

2 maja 1970 roku szkoła otrzymała imię Powstańców Śląskich.


Nie znaleziono żadnych wpisów.
Copyright © 2024 Psp 1. All rights reserved.