Dostępność cyfrowa

Publiczna Szkoła Podstawowa  nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu

Publiczna Szkoła Podstawowa  nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  https://psp1.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej aktualizacji:

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności :

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.01.2021 r.

Data ostatniego przeglądu oświadczenia: 04.02.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Poza wskazaniem myszką, część treści w witrynie można wybierać przy pomocy klawiatury.
Klawisz „TAB” służy do przemieszczania kursora miedzy nagłówkami publikowanych tekstów. Strzałki „w dół” i „ w górę” umożliwiają przewijanie strony.

 

Informacje zwrotne i dane teleadresowe:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Kościelna 19

47 – 220 Kędzierzyn – Koźle

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o wybranie alternatywnej metody – kontakt z sekretarzem szkoły, , Magdaleną Rudner. Kontaktować można się dzwoniąc na numery tel: 77483 41 85 / 518171727 lub mailowo za pośrednictwem skrzynki mailowej: psp1@kedzierzynkozle.pl
Wnioski o udostępnianie informacji niedostępnej oraz składanie skarg w sprawie braku zapewnienia dostępności, można składać w/w drogami komunikacji.

Żądanie udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu  zawiera:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie elementu strony internetowej, które maja być dostępne cyfrowo,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem
 • wskazaniem alternatywnego sposobu kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kędzierzynie- Koźlu wykonuje zadania publiczne
w  budynkach położonych przy:

 • Kościelnej 19 (główny budynek szkoły)
 • Grunwaldzka 40 (budynek świetlicy szkolnej, stołówki i biblioteki)

 

 1. Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Kościelnej
 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzą dwa wejścia – wejście od ul. Kościelnej (wejście główne), zabezpieczone bramkami, niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, oraz wejście od strony boiska i ul. Grunwaldzkiej (wejście tylne).

Do wejścia głównego i tylnego jak i obszaru kontroli prowadzą cztery schody.

 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarze znajdują się na każdej kondygnacji budynku szkolnego. Schody są szerokie z częściowo jednostronnymi poręczami, umożliwiają dostęp do  pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach, uskoki oznaczone taśmą ostrzegawczą.

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynku głównym nie występują inne dostosowania w postaci: informacji głosowych, pętli indukcyjnych, platform, oznaczeń w alfabecie Braille’a, druku powiększonego dla osób słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Szkoła nie posiada wydzielonych i oznaczonych miejsc parkingowych dla osób
z niepełnosprawnościami.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Nie ma ograniczeń do wstępu dla osoby z psem asystującym.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 • Pozostałe istotne informacje

Toaleta znajduje na kondygnacji poniże parteru, do której prowadzą schody i nie posiada dostosowania dla potrzeb  osób niepełnosprawnych.

Dojazd do budynku szkoły odbywa się drogą publiczną dwukierunkową.

 1. Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Grunwaldzkiej
 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do budynku od ul. Grunwaldzkiej jest zabezpieczone bramkami, do budynku można wejść również od strony ul. Kościelnej przechodząc przez boisko szkolne, wejście do świetlicy szkolnej po kilku schodach zabezpieczonych balustradą, niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, wejście do biblioteki szkolnej niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku świetlicy szkolnej i biblioteki korytarze wąskie i małe na każdym piętrze,

wąskie schody z poręczą, umożliwiają dostęp do pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach.

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynku świetlicy i biblioteki szkolnej nie występują inne dostosowania w postaci  informacji głosowych, pętli indukcyjnych, platform, oznaczeń w alfabecie Braille’a, druku powiększonego dla osób słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Szkoła nie posiada wydzielonych i oznaczonych miejsc parkingowych dla osób
z niepełnosprawnościami.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Nie ma ograniczeń do wstępu dla osoby z psem asystującym.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 • Pozostałe istotne informacje

Toaleta znajduje się na każdej kondygnacji i nie posiada dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych, dojazd do budynku szkoły odäbywa się drogą publiczną dwukierunkową.

 

Z uwagi na brak dostosowania obu budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w celu zapewnienia właściwych warunków obsługi, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny na numer: 77483 41 85 lub 518171727.  Pozwoli to na ustalenie najdogodniejszego sposobu załatwienia sprawy bez konieczności przybycia interesanta do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1. Wszelkie sprawy załatwić można również drogą pocztową, czy mailową.