Projekt „Podniesienie jakości i zakresu usług edukacyjnych placówek szkolnych w Kędzierzynie – Koźlu”

Szkoła nasza realizuje projekty, programy i innowacje. W lutym 2021 r. zakończyliśmy projekt „Podniesienie jakości i zakresu usług edukacyjnych placówek szkolnych w Kędzierzynie – Koźlu”, który był realizowany od marca 2019 r. Tematyka zajęć została dostosowana do potrzeb i możliwości uczniów w ramach kółek zainteresowań i zajęć obejmujących różne strefy. Dzięki prowadzonym zajęciom dodatkowym uczniowie rozwijali swoje zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia. Pracowali różnymi metodami, dzięki czemu :

  • kształtowali kreatywność i  twórcze podchodzenie do omawianych zagadnień,
  • rozwijali sprawność rachunkową, dokonywali analizy zadań matematycznych, ćwiczyli pamięć, przygotowywali   się do egzaminu,
  • pogłębiali umiejętności pracy zespołowej, tworzenia relacji, współdziałania, współpracy,
  • rozwijali wyobraźnię przestrzenną,

 Przeprowadzone eksperymenty, doświadczenia i obserwacje uczyły wnioskowania, rozwijały logiczne i analityczne myślenie, pogłębiały wiedzę naukową. W ramach projektu przeprowadzono wiele indy­widualnych konsultacji z dziećmi. Rozmowy dotyczyły spraw bieżących istotnych dla uczniów, ich sy­tuacji szkolnej oraz rodzinnej, radzenia sobie podczas edukacji zdalnej, wywiązywania się z obowiąz­ków szkolnych, wzmacniały  poczucie własnej wartości oraz pozytywnego obrazu siebie.

E. Górka